Põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi: Ühing) nimeks on Arengu Sammud.
1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest, käesolevast põhikirjast ja muudest selle kohastest õigusaktidest.
1.4. Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
1.5. Ühingu eesmärgiks on:
1.5.1. täiskasvanute täiendkoolituse koordineerimine ja jätkusuutlik arendamine avalikes huvides ning vabatahtlikkuse alusel;
1.5.2. luua võimalused täiskasvanutele osalemiseks elukestvas õppes;
tingimuste loomine inimeste ühiskondlikuks tegevuseks, aktiivsuse tõstmine kodanikuühiskonnas;
pakkuda koolitusteenust, nii tööalaste kui vabahariduslike koolituste läbiviimiseks täiskasvanutele;
leida koolitusprojektide rahastamisvõimalusi läbi erinevate fondide nii Eesti Vabariigis kui ka väljaspool;
koostada koolitusprojekte ning koordineerida nende läbiviimist;
kultuuri-, haridus-, teadus- ja vaimsete väärtuste kujundamine näituste, konverentside, seminaride, mitmesuguste arendavate intellektuaalsete tegevuste ja spordiürituste korraldamise teel;
propageerida täiskasvanuharidust, koguda ja levitada elukestvat õpet puudutavat teavet;
kultuuri, hariduse ja sotsiaalse integratsiooni protsesside toetamine, ning samal ajal erinevate rahvusgruppide keele ja kultuuri säilitamine;
1.6. Ühingu põhitegevusteks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on:
Õpetavate ja arendavate ürituste, treeningute, näituste, seminaride, konverentside, ekskursioonide ja spordiürituste korraldamine ja läbiviimine, majutuse ja toitlustuse (sh peasöök ja kohvipause) korraldamine mainitud üritustes osalejatele.
Rahvusvaheliste ürituste: foorumite, konverentside, seminaride, turniiride, festivalide, vahetuste, noortelaagrite korraldamine nii noortele kui ka nendega tegelevatele täiskasvanutele (noorsootöötajad).
Täiskasvanute algatuste aktiviseerimisele ja realiseerimisele suunatud tegevused.
Demokraatia ja kodanikuühiskonna arengutegevus.
Koostöö korraldamine kohalike omavalitsuste, haridus- ja kultuuriasutuste ning kolmanda sektori organisatsioonidega.
Osutab liikmetele organisatsioonilist, tehnilist ja infoabi, aitab kaasa välispartneritega sidemete loomisele ja arendamisele.
Tegeleb erinevate materjalide tõlketöödega ning kirjastamisega, mis on otseselt seotud Ühingu tegevusvaldkondadega
Võtab vastu rahalisi ja varalisi annetusi Ühingu eesmärkide saavutamiseks.
II.LIIKMELISUS
2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
2.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
a) ühingu liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingupoolt korraldatud üritusel.
2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingujuhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses . Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 1/2 juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul
b) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
b) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.
3.3. Liikmemaksude ja sisseastumismaksule varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine
e) ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks
f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kord aastas:
a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale ühingu liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on teise esindatud üle poole ühingu liikmetest.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

V. JUHATUS
5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on üks kuni viis liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.
5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VI. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule (vastavalt tulumaksuseaduse §11).

MTÜ Arengu Sammud Pärnu mnt 130-38, 7.korrus Tallinn, 11317 Estonia