Projektilaager “Kirju suvi 2014”

Projekti läbiviimise aeg: suvi 2014.a.

Toetaja: Tallinna linn Kodurahuprogrammi raames.

Sihtrühm: Tallinna noored vanuses 6-11 (algkooli lapsed), eelkõige Põhja-Tallinna elanikud.

Projekti peamine eesmärk erirahvuste noorte kaasamine ühistegevusse ning nende abistamine uute teadmiste omandamisel läbi loovtegevuse. Selle juures keeleoskus pole oluline. Meie eesmärgiks pole pelgalt meelelahutuse pakkumine ja vaba aja sisustamine, vaid noorte mitmekesine arendamine koostöös vanematega.

Projekti alameesmärgid:

  • Arendada noortel enda ja teiste kultuuride ning väärtuste mõistmist, tolerantsust.
  • Noored omandavad uusi teadmisi ja oskusi ning seeläbi laiendavad oma maailmapildi. Need tegevused aitavad suurendada noorte enesekindlust. Projektilaagris toimuvad iga päev ühistegevused, rühmamängud, ekskursioonid ning muuseumide külastused.
  • Arendada noorte loovust ja selle kasutamist igapäevases elus.
  • Aidata vanematel ja noortel üksteist paremini mõista. Perepäev aitab vanematele vabaneda rutiinist ning olla koos oma lapsega, jälgida nende tegevust, jagada rõõme ja muresid. Samal ajal aitab see üritus kaasa kontakti ja sõprussuhete tekkimisele erinevatest rahvusest peredel. Sõbraliku ja turvalise õhkkonna loomiseks ning pingete maandamiseks korraldab projektimeeskond ühismänge.

Projekti üldinfo:Projektilaager „Kirju Suvi“ toimus Põhja-Tallinnas kahes vahetuses (09.06-21.06.2014 ja 30.06-12.07.2014).

Meie projektilaagris „Kirju Suvi“ osalesid lapsed erinevatest rahvusest, kelle emakeeleks oli nii eesti kui vene keel. Laagrist võtsid osa ka lapsed, kes valdasid mõlemat keelt.

Kõik meeskonnaliikmed valdasid mõlemat keelt. Programm oli koostatud kakskeelsena. Muuseumide programmid olid tellitud vaheldumisi vene ja eesti keeles.

Projektilaager toimus kahes vahetuses (igal vahetusel 10 tööpäeva oli sisustanud lastele suunatud tegevustega ja 1 päev nädalavahetusel – päev, millal toimus ühisüritus vanematega – oli mõeldud tagasiside ja arvamuste kogumiseks).

Projekti tulemused/järeldused: Oleme saavutanud projekti nii peamist kui ka alameesmärke.

Laagri ajal said lapsed kuulata ja rääkida nii eesti kui vene keeles. Paljud õppisid uusi sõnu ja igapäevaseid väljendeid. Meie eesmärk polnud keeleõppe, see juhtus loomulikult ühistegevuse käigus. Noorte vanemad olid teadlikud, et tegemist pole keeltelaagriga.

Projektilaagri raames külastasime erinevaid muuseume, mängisime vabas õhus, tegelesime käsitööga, korraldasime rühmamänge ning väljendasime muul moel oma loovust. Kõik see aitas lastele ületada keelelised barjäärid, laiendada silmaringi, luua sõprussuhteid teistest rahvusest lastega. Oli väga meeldiv jälgida, kuidas lapsed suhtlevad omavahel, kasutades selle juures kehakeelt, miimikat ja meid tõlkide rollis.

Vanemate päev oli samuti kakskeelne. Üheskoos rääkisime laste arengust, iga vanem sai tagasiside oma lapse käitumise ning edusammude kohta. Vanemad hea meelega osalesid antud üritusel.

Hindame projektilaagri tulemusi väga kõrgelt. Laager meeldis nii lastele kui vanematele, kes tõstsid esile projektimeeskonna tööd. Paljud lapsed ei tahtnud õhtuti lahkuda laagrist ja küsisid, millal toimub järgmine taoline üritus. Mõned olid niivõrd sisse võetud meie ühistegevusest, et tulid kohale laagri toimumispaika koguni varem kui projekti meeskond.

Kogetud põhjal usume, et tuleks julgemalt korraldada kakskeelseid laagreid.  Lapsed tajuvad teisest rahvusest inimesi täiskasvanutest erinevalt. Meie kogemus näitas, et keeleoskus pole probleem ühistegevuse ajal, mis on läbiviidud sõbralikus keskkonnas ja laste jaoks põneval teemal. Loomulikult peavad kasvatajad ja teised meeskonna liikmed valdama mõlemat keelt väga heal tasemel. Nad peavad olema võimelised selgitama ülesandeid ning suhtlema lastega. Oleme veendunud, et osalejatel on nüüd oluliselt vähem sisemisi barjääre suhtlemisel teisest rahvusest inimestega, neil on laiem silmaring ja rohkem enesekindlustust.

MTÜ Arengu Sammud meeskond

MTÜ Arengu Sammud Pärnu mnt 130-38, 7.korrus Tallinn, 11317 Estonia